0.Luffy và ước số


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Author:
Problem type

Luffy rất yêu thích các con số. Hôm nay anh ấy gặp một bài toàn khó và muốn nhờ bạn giúp đỡ.

Bài toán cụ thể như sau:

Gọi \(G_x\) là tổng tất cả các ước lẻ của x.

Yêu cầu tính: \(G_a + G_{a + 1} + ... + G_{b - 1} + G_b\) với \(a\), \(b\) cho trước.

Input:

Dòng đầu chứa số nguyên \(T\) là số lượng bộ test.

Mỗi dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên \(a\), \(b\).

• \( 1 ≤ T ≤ 1000 \)

• \( 1 ≤ a ≤ b ≤ 10^5 \)

Output:

Với mỗi test, in ra tổng được yêu cầu trên một dòng.

Example:

Input:

3
2 4
2 5
2 6

Output:

6
12
16

Comments


 • 0
  minyoongi  commented on Oct. 1, 2020, 6:39 a.m.

  ai cứu bài này với ạ


 • 0
  minyoongi  commented on Oct. 1, 2020, 6:32 a.m.

  include<bits/stdc++.h>

  using namespace std; int uoc(long int n) { long int sum=0; for(int i=1;i<=n;i++) { if(n%i==0 && i%2==1) sum+=i; }
  return sum; } int main() { ios_base::sync_with_stdio(0); cin.tie(NULL); cout.tie(NULL); int n; long int x,y; cin>>n; while(n--) { cin>>x>>y; long int sum=0; for(int i=x;i<=y;i++) { sum+=uoc(i);

  }
  cout<<sum<<"\n";

  } }


 • 0
  vu_van_phong  commented on March 8, 2018, 4:44 a.m.

  luffy thích thịt nhất thầy ạ nên thay vì những con số thya thế nó bằng miếng thịt thì hay hơn