Bài Pokemon


Submit solution

Points: 2.8
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Ken và Kun ở nhà học bài. Vì chán quá nên 2 bạn tìm kiếm trò chơi để chơi.

Tìm mãi thì Ken tìm thấy được một xấp bài Pokemon

Kun liền gợi ý nên chơi rút lá bài Pokemon. Bởi vì Ken không biết chơi nên Kun phải giao lại cách chơi và luật chơi sao cho tỉ lệ thắng của 2 bạn tăng lên.

Thay vì dùng bài theo cốt truyện để chơi, thì 2 bạn đều rất thích những con số, Vậy nên 2 bạn đã nghĩ ra cứ mỗi một ván thì 1 trong 2 sẽ đưa ra một xấp là bài pokemon

Mỗi lá bài có 2 đặc tính \(ATK\) và \(DEF\) của từng lá.

Cách chơi như sau:

Người đầu tiên chơi được chọn lá đầu tiên hoặc lá cuối cùng của xấp.

Người thứ 2 tương tự

Biết rằng khi đã chọn thì lá bài đó sẽ bị mất khỏi dãy và trở thành điểm của từng người.

Điểm của từng lá bài được tính theo công thức \(*|ATK-DEF|*\)

Sau khi hết xấp bài 2 người tổng hợp xem người nào nhiều điểm hơn thì sẽ chiến thắng.

Biết rằng vì Ken đẹp trai nên Ken luôn được đi trước và điểm của 2 người luôn là tối ưu nhất có thể và xấp bài được sắp xếp 1 cách ngẫu nhiên

INPUT:

Nhập vào \(n\) : số lá bài trong xấp.

n dòng, mỗi dòng nhập vào 2 giá trị \(ATK\),\(DEF\), cách nhau bởi dấu cách

OUTPUT:

In ra số điểm của từng bạn lần lượt Ken, Kun.

Nếu Ken thắng thì in ra "Ken"

Nếu Kun thắng thì in ra "Kun"

Nếu cả hai bạn bằng điểm nhau thì in -1;

Vì có thể điểm của 2 bạn quá lớn nên sau khi tính được điểm 2 bạn ở lần cuối cùng thì lấy dư cho \(10^9+7\) rồi tìm người thắng cuộc

Giới hạn:

\(1\) ≤ \(n\) ≤ \(5000\) \(-10^9\) ≤ \(x_i\) ≤ \(10^9\)

Ví dụ:

INPUT 1:

4
3 5
5 5
0 2
3 3

OUTPUT 1:

4
0
Ken

INPUT 2:

5
1 7
4 0
2 4
10 2
3 15

OUTPUT 2:

20
12
Ken

Comments

There are no comments at the moment.