0.Tính diện tích hình chữ nhật


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Viết 1 chương trình tính diện tích hình chữ nhật cho biết chu vi & đường chéo.

Số liệu:

Đầu vào: 2 số nguyên <=1000. Số thứ nhất là chu vi hình chữ nhật, số thứ 2 là độ dài đường chéo

Đầu ra: Diện tích hình chữ nhật.

VÍ DỤ

Input

16 6

Output

14


Comments

There are no comments at the moment.