0.Tính diện tích hình chữ nhật


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Viết 1 chương trình tính diện tích hình chữ nhật cho biết chu vi & đường chéo.

Số liệu:

Đầu vào: 2 số nguyên <=1000. Số thứ nhất là chu vi hình chữ nhật, số thứ 2 là độ dài đường chéo

Đầu ra: Diện tích hình chữ nhật.

VÍ DỤ

Input

16 6

Output

14


Comments


 • 0
  DOANHUYHOANG_CNTT3_K62  commented on Nov. 25, 2021, 9:35 a.m.

  include<stdio.h>

  int main(){ int c,dc; scanf("%d%d",&c,&dc); printf("%.0f", (float)(((cc)/4)-dcdc)/2);

  return 0;

  }


 • 0
  Kien  commented on Sept. 6, 2021, 6:01 a.m.

  include<stdio.h>

  include<iostream>

  using namespace std;

  int main(){

  int p, a ,s;
    cout<<"nhap chu vi va duong cheo: ";
    cin>> p>> a;
  
    s=(((p*p)/4)-a*a)/2)
  
    cout << s;
  return 0;

  }


 • 0
  tnc2604  commented on Sept. 14, 2020, 4:33 a.m. edited
  #include<stdio.h>
  #include<math.h>
  // fb: cuongngoctran
  int main() {
   int P , c , S ;
   scanf("%d%d",&P,&c);
   printf("%d",S=(((P*P)/4)-c*c)/2);
  
  }

 • 0
  Vandip_war  commented on Oct. 13, 2018, 8:59 a.m.

  include<stdio.h>

  include<conio.h>

  int main() { float c,d,s; scanf("%f%f",&c,&d); s=((cc)/4)-(dd); printf ("dien tich hcn la:%f/n",s); }