0.Tính diện tích hình chữ nhật


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Viết 1 chương trình tính diện tích hình chữ nhật cho biết chu vi & đường chéo.

Số liệu:

Đầu vào: 2 số nguyên <=1000. Số thứ nhất là chu vi hình chữ nhật, số thứ 2 là độ dài đường chéo

Đầu ra: Diện tích hình chữ nhật.

VÍ DỤ

Input

16 6

Output

14


Comments


  • 0
    Vandip_war  commented on Oct. 13, 2018, 8:59 a.m.

    include<stdio.h>

    include<conio.h>

    int main() { float c,d,s; scanf("%f%f",&c,&d); s=((cc)/4)-(dd); printf ("dien tich hcn la:%f/n",s); }