0.nhân ma trận


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Viết chương trình nhập vào 2 ma trận số nguyên cấp m x n và n x p, thực hiện phép nhân ma trận

Input

 • Dòng đầu tiên là cấp của ma trận m n p (m, n, p <=1000)

 • m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa n số nguyên có dấu (-32000 < a < 32000)

 • n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa p số nguyên có dấu (-32000 < a < 32000)

Output

Xuất ra ma trận tích, in kết quả dưới dạng m dòng, mỗi dòng p phần tử. Độ rộng mỗi số liệu là 10 ký tự.

Gợi ý: Lưu trữ các ma trận sử dụng con trỏ và cấp phát bộ nhớ động. Cho phép người dùng nhập số phần tử của hai ma trận và các phần tử của ma trận. Tổ chức chương trình thành các chương trình con.

VD:

INPUT:

 3   2   4

 14   27
 64  103
 30  107

 13  104  -23   37
 43  -35  -19  -61

OUTPUT:

 1343    511   -835   -1129
 5261   3051   -3429   -3915
 4991   -625   -2723   -5417

Comments

There are no comments at the moment.