0.Tuổi của các con


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Bạn biết một gia đình có ba đứa con. Lứa tuổi của họ tạo thành một cấp số cộng. Tức là sự chênh lệch về tuổi giữa trẻ giữa và trẻ nhỏ nhất bằng sự chênh lệch về độ tuổi giữa trẻ lớn tuổi nhất và trẻ giữa.

Ví dụ, có thể là 5, 10 và 15, vì cả hai cặp liền kề nhau có sự chênh lệch là 5 năm.

Biết tuổi của bé nhỏ nhất và bé giữa, tuổi của đứa trẻ lớn nhất là bao nhiêu tuổi?

Thông số đầu vào

Đầu vào bao gồm hai số nguyên, mỗi số trên một dòng riêng. Dòng đầu tiên là tuổi Y của đứa út (0 ≤ Y ≤ 50 ). Dòng thứ hai là độ tuổi M của đứa giữa (Y ≤ M ≤ 50).

Kết quả đầu ra

Đầu ra sẽ là độ tuổi của đứa trẻ lớn nhất.

VD 1

Input

12
15

Output

18

Input 2

10
10

Output

10
Don Mills Online Judge

Comments


 • 1
  vietcong666  commented on Sept. 8, 2021, 11:49 a.m.

  Thực ra bài này là cấp số cộng nhưng có 3 người nên code đơn giản ntn :)

  #include <bits/stdc++.h>
    using namespace std;
  
    int main(){
      int a,b;
      cin >> a >>b;
      if(a<b){
        int c=b-a;
        cout << b+c;
      }
      else
        cout << b; 
    }

  • 0
   ga123  commented on Sept. 10, 2021, 12:07 a.m.

   bạn dùng printf scanf thì còn nhanh nx :D