Chơi bài 3 người


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 250M

Author:
Problem type

Alice, Bob and Charlie đang chơi một game đánh bài cho 3 người được mô tả như sau:

 • Đầu tiên 3 người chơi đều có những quân bài của riêng mình và mỗi quân bài chứa một trong 3 ký tự sau : 'a' , 'b' , 'c' . Thứ tự các lá bài là cố định.
 • 3 thay phiên nhau chơi và Alice là người chơi đầu tiên.
 • Nếu như người chơi hiện tại còn nhiều hơn 1 lá bài thì họ sẽ bỏ lá đầu tiên ra khỏi số bài họ có. Nếu như người chơi có chữ cái đầu của tên trùng với ký tự trên lá bài vừa bị loại bỏ thì sẽ đến lượt người đó tiếp theo. Ví dụ: nếu lá bài có ký tự 'a' bị loại bỏ thì Alice sẽ được chơi lượt tiếp theo.
 • Nếu như người chơi hiện tại không còn lá bài nào thì người đó sẽ thắng cuộc và trò chơi kết thúc.

Bạn được đưa cho 3 dãy ký tự tương ứng với các lá bài mà từng người có lần lượt là Alice, Bob và Charlie. Nhiệm vụ của bạn là tìm người thắng cuộc.

Input:

 • Đầu vào là 3 chuỗi \(S_A, S_B, S_C\) và độ dài không vượt quá 100 và chỉ gồm 'a' , 'b' , 'c'

Output:

 • In ra 'A' nếu Alice thắng, 'B' nếu Bob thắng và 'C' nếu Charlie thắng.

Example:

Input 1:

aca
accc
ca

Output 1:

A

Giải thích

 • Alice bỏ lá bài đầu tiên có ký tự 'a'. Alice được lượt tiếp
 • Alice bỏ lá bài đầu tiên có ký tự 'c'. Charlie được lượt tiếp
 • Charlie bỏ lá bài đầu tiên có ký tự 'c'. Charlie được lượt tiếp
 • Charlie bỏ lá bài đầu tiên có ký tự 'a'. Alice được lượt tiếp
 • Alice bỏ lá bài đầu tiên có ký tự 'a'. Alice được lượt tiếp
 • Đến lượt này thì Alice đã hết bài vì vậy Alice là người chiến thắng. In ra 'A'

Input 2:

abcb
aacb
bccc

Output 2:

C

Comments