5.Chọn Team


Submit solution

Points: 3
Time limit: 1.0s
Memory limit: 250M

Author:
Problem type

Có một danh sách gồm N sinh viên, tên của sinh viên thứ i là \(S_i\) Vincent muốn chọn ra một team gồm 3 thành viên để thi đấu chạy tiếp sức sao cho đáp ứng điều kiện sau:

  • Tên của những người được chọn bắt đầu với 'M', 'A', 'R', 'C' hoặc 'H'.
  • Không có nhiều hơn 1 người cùng bắt đầu bởi một chữ cái (trùng ký tự đầu).

Bạn hãy lập trình để giúp Vincent để tính xem có bao nhiêu cách chọn một team như vậy (không phân biệt thứ tự các bạn trong đội)

Input:

  • Dòng duy nhất gồm 1 số nguyên \(N,( 2 \le N \le 10^5)\)
  • N dòng tiếp theo là tên của của N sinh viên tương ứng (Độ dài tên trong đoạn [0, 10]) và \(S_i\) ≠ \(S_j\) (i≠j)

Output:

  • Dòng duy nhất chỉ số cách có thể chọn team thỏa mãn đầu bài

Example:

Input 1:

5

MASHIKE

RUMOI

OBIRA

HABORO

HOROKANAI

Output 1:

2

Giải thích

Có 2 đội được chọn là (MASHIKE, RUMOI, HABORO) và (MASHIKE, RUMOI, HOROKANAI)

Input 2:

3

ZZ

ZZZ

ZZZZZZZZZZ

Output 2:

0

Comments

There are no comments at the moment.