Kẹo xanh kẹo đỏ


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Bạn có r viên kẹo đỏ và b viên kẹo xanh. Nhiệm vụ của bạn là phải chia những viên kẹo này vào một số gói kẹo(có thể 1 gói và cũng có thể nhiều gói) và trong mỗi gói kẹo buộc phải thỏa mãn 3 điều kiện:

  • Gói kẹo phải chứa ít nhất 1 viên kẹo đỏ (ri >= 1)
  • Gói kẹo phải chứa ít nhất 1 viên kẹo xanh (bi >= 1)
  • Hiệu của 2 loại kẹo phải không lớn hơn d (|ri – bi| <= d)

Input:

  • Dòng đầu tiên gồm 1 số nguyên là số lượng test case t (1 <= t <= 1000)
  • Các dòng tiếp theo mỗi dòng gồm 3 số nguyên r, b, d (1 ≤ r, b ≤ 10^9; 0 ≤ d ≤ 10^9)

Output:

  • Ứng với mỗi testcase, bạn cần in ra có thể chia được số kẹo này hay ko. Nếu có in ra ''YES'' còn ngược lại in ra ''NO''

Example:

Input:

4
1 1 0
2 7 3
6 1 4
5 4 0

Output:

YES
YES
NO
NO

Giải thích

  • Test case 1: Có thể chia thành 1 gói kẹo
  • Test case 2: Có thể chia thành 2 gói kẹo: 1 đỏ 3 xanh và 1 đỏ 4 xanh

Comments

There are no comments at the moment.