5.Hàm Max


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 250M

Author:
Problem type

Hàm Max của 2 số đơn giản chỉ là trả về giá trị lớn nhất của 2 số đó. Vào một ngày chán nản, Vincent nảy ra một ý định đó là định nghĩa lại hàm Max của 2 số:

Gọi \(len(N)\) là số lượng chữ số có trong \(N\) và \(Max(X, Y)\) trả về giá trị lớn nhất của len(X) và len(Y) ví dụ Max(124, 12) = 3

Từ đó, Vincent có một câu đố cho các bạn : tìm giá trị nhỏ nhất của \(Max(X, Y)\) trong đó \(X * Y = N\)

Input:

  • Dòng duy nhất gồm 1 số nguyên \( N ( 1 \le N \le 10^{10})\)

Output:

  • In ra kết quả cần tìm

Example:

Input 1:

10000

Output 1:

3

Giải thích

\(Max(X, Y)\) nhỏ nhất có giá trị là 3 tương ứng với cặp (100, 100)


Comments

There are no comments at the moment.