Đồng hồ


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 250M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Vincent có N cái đồng Hồ. Kim đồng hồ thứ i với \((1 \le i \le N)\) sẽ quay \(360^o\) trong thời gian là \(T_i\) giây. Ban đầu kim của tất cả N cái đồng hồ đều chỉ lên trên

Sau khi Vincent khởi động các đồng hồ thì anh ta muốn đố các bạn là: Sau bao nhiêu giây thì tất cả kim của N cái đồng hồ lại chỉ lên trên như ban đầu. Hãy lập trình để giải câu đố này nhé!

Input:

 • Một số nguyên N với \((1 \le N \le 100)\)
 • N dòng tiếp theo là \(T_i\) với \((1 \le T_i \le 10^{18})\)

Output:

 • In ra đáp án của câu đố

Example:

Input 1:

2

2

3

Output 1:

6

Giải thích

Chúng ta có 2 cái đồng hồ. Thời gian khi kim của mỗi cái đồng hồ chỉ lên trên là

 • Đồng hồ thứ 1: 2, 4, 6, 8, .... giây sau khi bắt đầu
 • Đồng hồ thứ 1: 3, 6, 9, .... giây sau khi bắt đầu Vì vậy, phải sau 6s thì tất cả các đồng hồ lại chỉ lên trên như ban đầu

Comments


 • 4
  DuyAnhhh  commented on Aug. 22, 2020, 10:29 a.m.

  Bài này để tránh tràn số thì khi tính BCNN mọi người thực hiện phép chia trước rồi mới nhân nhá :v


  • 1
   manh_ĐTVT5_K60  commented on Oct. 7, 2020, 12:25 a.m.

   bạn cho mình tham khảo code đc ko?


   • 1
    TICHPX  commented on Oct. 7, 2020, 3:12 a.m.

    My_code

    #include<bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    int main()
    {
      int n;
      long long a,b;
      scanf("%d%lld",&n,&a); 
      n--;
      while(n--)
      {
        scanf("%lld",&b);
        long long d=__gcd(a,b);
        a=a/d*b;
      }
      printf("%lld",a);
    }