0.Đảo mảng ký tự


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Viết một chương trình nhập vào chuỗi n ký tự. Sau đó đảo mảng ký tự bằng cách sử dụng con trỏ và hàm cấp phát bộ nhớ động.

Tổ chức chương trình thành các chương trình con (xem ví dụ).

In ra mảng ký tự đã đảo ngược lại

Nhập vào:

Hàng đầu tiên: Số lượng ký tự của chuỗi n (n<=60000).

Hàng tiếp theo: Chuỗi n ký tự.

In ra:

mảng ký tự đã đảo ngược lại

Lưu ý:

Khi đọc vào số n, các bạn phải đọc hết cả ký tự xuống dòng. Nếu không, ký tự đầu tiên mà máy tính đọc vào sẽ là ký tự xuống dòng và các bạn sẽ bị mất 1 ký tự.

Trong C, các bạn phải sử dụng:

scanf("%d\n",&n) // Lưu ý dấu \n để đọc ký tự xuống dòng.

VD:

INPUT:

8

abczymLk

OUTPUT:

kLmyzcba


Comments


 • 0
  ga123  commented on Sept. 8, 2021, 8:47 a.m. edited

  hơi vô nghĩa tí , nhưng mà sau khi đọc thêm về hàm built-in của c thì không cần số liệu của số ký tự nx để chạy con trỏ, vì đằng nào hàm xây sẵn cũng có thông tin này r. :D nhưng mà đúng là cơ hội tốt giới thiệu về con trỏ .

  #include <bits/stdc++.h>
  using namespace std;
  int main()
  {
    string str;long n;
    cin>>n>>str;
    // reverse str[begin..end]//cách 1
    reverse(str.begin(), str.end());//cách 2
    cout<<str;
    return 0;
  }

 • 0
  HELLOWORLD  commented on July 12, 2018, 4:18 a.m.

  SAO BAI NAY CUA MINH LAI K DUOC DIEM TOI DA A THUAT TOAN LA TOI GIAN NHAT ROI MA