0.Trung bình cộng


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Viết chương trình nhập vào n số nguyên.

Trong đó:

Dòng đầu tiên là số lượng số nguyên n (n<=2000),

n dòng tiếp theo là các số nguyên có dấu (-32000 < a < 32000)

Hãy tính & in ra:

Giá trị trung bình cộng (nguyên) của các số đó.

Số lượng số nhỏ hơn giá trị trung bình.

Lưu ý:

Test case 7 ứng với trường hợp đặc biệt (số phần tử = 0).

VD:

INPUT:

5

1 2 3 4 5

OUTPUT:

3 2


Comments


 • 0
  Dai_CNTT3_K60  commented on May 8, 2020, 3:37 a.m.

  test case 7 là sao thầy ơi


  • 0
   CNTT2_K59  commented on May 8, 2020, 6:05 a.m.

   n = 0 thì vẫn phải in ra 2 giá trị này nhé:

   +) Giá trị trung bình cộng (nguyên) của các số đó.

   +) Số lượng số nhỏ hơn giá trị trung bình.


 • 0
  DuyAnhhh  commented on March 18, 2020, 5:42 a.m.

  Bộ test 7 như nào ạ,em làm mãi ko được :((


  • 0
   TICHPX  commented on March 18, 2020, 6:23 a.m.

   Thầy đã thấy em accept


 • 0
  namnam0206  commented on Sept. 13, 2018, 6:04 a.m.

  n = input() n = int(n) if n == 0: print(0) else: so_nguyen = input().split() sum = 0 for i in so_nguyen: i = int(i) sum += i avg = sum/len(so_nguyen) avg = int(avg) print(avg)

  dem = 0
  
  for i in so_nguyen:
    if int(i) < avg:
      dem ++
  print(dem)