Bội số đặc biệt


Submit solution

Points: 3
Time limit: 1.0s
Java 10 2.0s
Python 3 2.0s
Memory limit: 250M

Author:
Problem type

Cho một số nguyên N. Nhiệm vụ của bạn là tìm một số nguyên X là bội số nhỏ nhất của N sao cho X chỉ được tạo bởi chữ số 09.

 • Chú ý: X \(>\) 0 và có thể chỉ gồm toàn số 9 hoặc toàn số 0 hoặc chứa cả 90.

Input:

 • Dòng đầu tiên gồm số nguyên T là số lượng trường hợp thử nghiệm.
 • T dòng tiếp theo gồm một số nguyên N
 • \((1 \le T \le 10^4 )\)
 • \((1 \le N \le 500)\)

Output:

Số nguyên X trên mỗi dòng ứng với từng trường hợp thử nghiệm.

Example :

Input:

3
5
7
1

Output:

90
9009
9

Explanation:

 • trường hợp đầu tiên N = 5, bội số nhỏ nhất chỉ gồm 9 và 0 là 90

Comments


 • 0
  I_love_NguyenLinh  commented on Dec. 21, 2018, 1:55 a.m.

  python với java nó chạy chậm hơn e phải mở limit riêng !!


 • 1
  TICHPX  commented on Dec. 21, 2018, 1:51 a.m.

  BFS bằng Python mà TLE


 • 1
  TICHPX  commented on Dec. 21, 2018, 1:18 a.m.

  Bội số nhỏ nhất nhưng phải lớn hơn 0 chứ