cộng véc tơ


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem types

Viết chương trình:

  • Nhập vào 2 véc tơ độ dài m .

Trong đó:

Dòng đầu tiên là số chiều của véc tơ (m<=20000)

m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 1 số nguyên có dấu (-32000 < a < 32000) là các phần tử của mảng thứ nhất

m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 1 số nguyên có dấu (-32000 < a < 32000) là các phần tử của mảng thứ hai

  • Lưu trữ các véctơ sử dụng con trỏ và cấp phát bộ nhớ động. Tổ chức chương trình thành các chương trình con.

  • Cộng 2 véc tơ , in kết quả dưới dạng m dòng, mỗi dòng 1 phần tử.

VD:

INPUT:

3

6886

11016

3288

11454

1436

11112

OUTPUT:

18340

12452

14400


Comments

There are no comments at the moment.