0.Cộng hai số


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem types

LINA được cô giáo cho bài tập về phép tính cộng với 2 số nguyên. LINA phải làm rất nhiều phép cộng với 2 số một lúc, bạn hãy giúp cô ấy bằng một chương trình tính N phép cộng một lúc

Input

Dòng thứ nhất là số nguyên \(N(1 \le N \le {10^5})\). Hai số cần cộng ở các dòng tiếp theo cách nhau bởi một dấu cách.

Output

In ra tổng của từng phép tính và xuống dòng sau mỗi kết quả.

Ví dụ

Input

3
1 5
5 -6
3 10

Output

6
-1
13
Phan Hữu Tuấn

Comments


 • -1
  Orewabakadesu  commented on Sept. 12, 2020, 4:52 a.m.

  Đề yêu cầu nhập chuỗi phép tính xong in ra chuỗi kết quả mà nhập xong in luôn đúng nhập cả lúc xong in thì sai ? khó hiểu :<


  • 1
   An_CNTT1_K60  commented on Sept. 12, 2020, 9:16 a.m.

   Bạn in thừa "So phep tinh: " đó


 • 0
  0971917983  commented on Oct. 10, 2018, 4:49 a.m. edited

  include<stdio.h>

  #include<math.h>
  int main()
  { unsigned int a,b,n,i,s[100000];
  scanf("%d",&n);
  for(i=1;i<=n;i++) {scanf("%d%d",&a,&b); s[i]=a+b; }
  for(i=1;i<=n;i++) {printf("%d\n",s[i]);
  }
  }

 • -1
  hoc_anms  commented on Oct. 26, 2017, 5:47 a.m. edited

  include<stdio.h>

  int main()
  {
    int a,b, test_case;
    scanf("%d",&test_case);
    for(int i=1;i<=test_case;i++)
    {
      scanf("%d",&a); scanf("%d",&b);
      printf("%d\n",a+b);
    }
  }

  • 0
   trinhvanhieu  commented on May 17, 2018, 11:09 p.m.

   anh Học ơi, nhập toàn bộ xong mới in ra kết quả mà, code của anh là nhập xong in luôn.