0.Số lẻ / chẵn


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem types

Viết chương trình nhập vào n số nguyên.

Trong đó:

Dòng đầu tiên là số lượng số nguyên n (n<=2000),

n dòng tiếp theo là các số nguyên có dấu (-32000 < a < 32000)

Hãy tính và in ra trung bình cộng của các số lẻ và trung bình cộng các số chẵn, trong trường hợp không có giá trị trung bình cộng thì in ra 0.

Chú ý: Các giá trị trung bình cộng chỉ lấy giá trị nguyên.

VD:

INPUT:

7

1

2

3

4

5

9

3

OUTPUT:

4

3


Comments