Equation


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Problem types
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Bạn hãy lập trình hệ số thực \(a\), \(b\) của phương trình \(ax + b = 0\) giải và biện luận nghiệm phương trình.

Input

Một dòng gồm hai số thực \(a, b\) cách nhau bởi ít nhất một dấu cách.

Output

Một xâu kí tự "Vo So Nghiem" hoặc "Vo Nghiem" hoặc một giá trị duy nhất là nghiệm của phương trình được làm tròn ba chữ số sau dấu chấm thập phân.

Ví dụ 1

Input:

0.00 0.00

Output:

Vo So Nghiem

Ví dụ 2:

Input:

-2.0 6.0

Output:

3.000
utc

Comments

There are no comments at the moment.