0.Equation


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Problem type

Bạn hãy lập trình hệ số thực a, b của phương trình ax+b=0 giải và biện luận nghiệm phương trình.

Input:

Một dòng gồm 2 số thực a, b cách nhau bởi ít nhất một dấu cách

Output:

Hoặc 1 kết quả “Vo So Nghiem” hoặc “Vo Nghiem” hoặc một giá trị duy là nghiệm của phương trình được làm tròn 3 chữ số sau dấu chấm thập phân

Ví dụ 1:

Input:

0.00 0.00

Output:

Vo So Nghiem

Ví dụ 2:

Input:

-2.0 6.0

Output:

3.000

utc

Comments

There are no comments at the moment.