0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Viết chương trình nhập vào kích thước của n hình chữ nhật (HCN). Chỉ ra kích thước của một HCN có diện tích lớn nhì trong danh sách HCN vừa nhập.

Đầu vào:

Dòng thứ nhất là số nguyên n (1<=n<=100) n dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên là kích thước của một HCN.

Đầu ra:

Gồm 2 số nguyên là kích thước HCN có diện tích lớn nhì. (thứ tự của 2 số in ra giống với lúc nhập vào). Nếu không có HCN thỏa mãn thì in ra NO.

Ví dụ 1:

Input:

3
5 2
4 3
5 1

Output:

5 2

Ví dụ 2:

Input:

2
5 6
6 5

Output:

NO
Phan Hữu Tuấn

Comments


 • 0
  NguyenGiaPhu_CNTT3_K62  commented on Dec. 8, 2021, 9:16 p.m.

  Anh chị cho em xin in out test cuối với ạ


 • 1
  manh_ĐTVT5_K60  commented on Oct. 22, 2020, 9:49 a.m. edited
  #include<iostream>
  #include<math.h>
  using namespace std;
  struct HCN {
    long chieudai,chieurong,dientich;
    };
  typedef struct HCN hcn;
  void sapxep(hcn a[],long n){
    long i,j;
    hcn last;
    for(i=1;i<n;i++)
    {
    j=i;
    last=a[i];
    while(j>0&&a[j-1].dientich>last.dientich)
    {
      a[j]=a[j-1];
      j--;
      a[j]=last;
      }
    }
  }  
  int main()
  {
    long n;cin>>n;
    hcn *a=new hcn[n];
    for(long i=0;i<n;i++)
    {
      cin>>a[i].chieudai>>a[i].chieurong;
      a[i].dientich=a[i].chieudai*a[i].chieurong;
    }
    sapxep(a,n);
    if(a[1].dientich==a[2].dientich)
    cout<<"NO";
    else
    cout<<a[1].chieudai<<" "<<a[1].chieurong;
    return 0;
  }
  // bài này hại não quá :)))))

 • 1
  enoughtodie99  commented on Nov. 2, 2018, 1:37 p.m. edited
  #include <bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    struct HCN{
    int a,b,s;
    };
    bool ss(HCN A, HCN B)
    {
    return A.s < B.s;
    }
    int main()
    {
    int n;
    cin >> n;
    int k = n-2;
    HCN *a;
    a = new HCN[n];
    for(int i = 0; i < n; i ++)
      {
      cin >> a[i].a >> a[i].b;
      a[i].s = a[i].a*a[i].b;
      }
    sort(a,a+n,ss);
    while(k >= 0)
      {
      if(a[k].s < a[n-1].s && ((a[k].s!=a[k-1].s && k > 0) || k == 0))
        {
        cout << a[k].a << " " << a[k].b;
        break;
        }
      else
        k --;
      }
    if(k<0)
      cout << "NO";
    }

 • 1
  HELLOWORLD  commented on July 10, 2018, 6:17 a.m.

  ai giúp e bài này với. e thử hết các trường hợp k sai mà sao k được điểm tối đa thanks ạ


 • 1
  HELLOWORLD  commented on July 10, 2018, 6:14 a.m. edit 3
  #include<stdio.h>
    #include<math.h>
    void Sapxep(int* a, int* b);
    struct HCN
    {
      int x[100];
      int y[100];
      int s[100];
    };
    int main()
    { 
    int n,i,j,k=0,t,a[100],b[100],d[100],maxnhi,maxnhat,idx,ok=0;
     struct HCN arr[100];
    scanf("%d",&n);
    for(i=0;i<n;i++)
    {  
    scanf("%d%d",&arr[i].x[i],&arr[i].y[i]);  
    }
    for(i=0;i<n;i++)
    {
      arr[i].s[i] = arr[i].x[i] * arr[i].y[i];
    }
  
     //sap xep day tang dan
    for(i=0;i<n-1;i++)
    { 
     for(j=i+1;j<n;j++)
     {
     if(arr[i].s[i]>arr[j].s[j])
     {
     Sapxep( &arr[i].s[i], &arr[j].s[j]);
     Sapxep( &arr[i].x[i], &arr[j].x[j]);
     Sapxep( &arr[i].y[i], &arr[j].y[j]); 
     }
     }
    }
    maxnhat= arr[n-1].s[n-1];
    maxnhi= arr[n-2].s[n-2];
    idx=n-2;
     if(maxnhi==maxnhat)
     {
     // maxnhat=d[i];
    maxnhi= arr[n-3].s[n-3];
      idx=n-3;
     }
    for(i=0;i<n;i++)
    {  
     if((arr[i].s[i]==arr[i+1].s[i+1]) && (arr[i].s[i]==arr[0].s[0])&&(arr[i].s[i]==arr[n-1].s[n-1]))
     {
     ok=1;
     }
    }
     if(ok==0)
     printf("\%d %d",arr[idx].x[idx], arr[idx].y[idx]);
     else
     printf("\nNO");
    return 0;
    }
  
    void Sapxep(int* a, int* b)
    {
      int temp;
      temp= *a;
      *a=*b;
      *b= temp;
    }

 • 2
  TICHPX  commented on July 7, 2017, 11:38 p.m.

  Trong trường hợp có nhiều cái cùng diện tích nhì thì in ra cái nào? Chẳng hạn 3 hình chữ nhật (3,12), (4,9), (10,5) thì in ra (3,12) hay (4,9).


 • 1
  killer98xxx  commented on July 5, 2017, 1:36 p.m.

  ai giúp với ạ, không hiểu tại sao test cuối sai :)


 • 1
  killer98xxx  commented on July 5, 2017, 1:35 p.m.
  #include<iostream>
    #include<string>
  
    using namespace std;
  
    typedef struct
    {
      int x;
      int y;
      int s;
    }HCN;
  
    int Tong(int n)
    {
      int s = 0;
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        s += i;
      }
      return s;
    }
  
    int main()
    {
      int n;
      HCN A[30];
      cin >> n;
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        cin >> A[i].x >> A[i].y;
        A[i].s=A[i].x*A[i].y;
      }
  
      int d=0;
  
      for (int i = 0; i < n-1; i++)
        for (int j = i+1; j < n; j++)
        {
          if (A[i].s == A[j].s)
          {
            d++;
          }
        }
      cout << d << endl;
  
      if (d == Tong(n))  cout << "NO" << endl;
      else
      {
        HCN temp;
        for (int i = 0; i < n - 1; i++)
          for (int j = i + 1; j < n; j++)
          {
            if (A[i].s < A[j].s)
            {
              temp = A[i];
              A[i] = A[j];
              A[j] = temp;
            }
          }
        cout << A[1].x <<" "<< A[1].y << endl;
      }
      system("pause");
    }