Cân đẩu vân


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Anh T sử dụng phép cân đẩu vân để đi thăm người bạn của mình ở cách đó \(n\) km. Nhưng do mới học, nên anh chưa thành thạo phép cân đẩu vân. Anh chỉ dùng được hai chiêu: một là nhảy ngắn \(a\) km, hai là nhảy dài \(b\) km. Đố mọi người, anh T phải nhảy ít nhất bao nhiêu lần để có thể đến được nhà bạn mình.

Chú ý: Anh T chỉ đến được nhà bạn mình khi tổng khoảng cách anh T đi được bằng đúng \(n\), trường hợp tổng khoảng cách anh T đi được lớn hơn \(n\) không được chấp nhận trong bài toán này.

Input

Một dòng duy nhất gồm \(3\) số nguyên \(n\), \(a\), \(b\) nằm trong đoạn [\(1\); \(10^9\)]

Output

Một dòng duy nhất là số lần nhảy ít nhất của anh T để đến được nhà bạn. Trường hợp anh T không thể đến được nhà bạn mình thì in ra -1

Ví dụ

Input 1

10 3 4

Output 1

3

Input 2

9 4 6

Output 2

-1

Giải thích

Test 1 Anh T nhảy 2 lần 3 km và 1 lần 4 km, khoảng cách đi được là 3*2 + 4 = 10 km => Đáp án là 3

Test 2 Anh T không có cách nào để đi được 9km với những lần nhảy 4 km, 6 km => Đáp án là -1


Comments

There are no comments at the moment.