Nếu cuộc đời này mất đi sự khởi nguồn


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Trong các tất cả các số từ 1 đến 9, số 0 là số đặc biệt nhất. số 0 tượng trưng cho sự vẹn tròn, hoàn hảo, hay nó cũng là khởi nguồn của vạn vật.

Vậy nếu không còn số 0 trên cuộc đời này thì điều gì sẽ xảy ra???

Lấy một ví dụ đơn giản, 101 + 102 = 203, sau đó ta xoá các số 0 đi, 11+12=23 và phép tính này vẫn đúng. Những với phép tính 104 + 33 = 137 khi bỏ số 0, 14+33=137 và phép toán này sai.

Nhiệm vụ của các bạn là với 2 số nguyên a và b, hãy kiểm tra xem sau khi thực hiện phép cộng rồi xóa đi các số 0 thì kết quả của phép cộng còn đúng không.

Input

Gồm 1 dòng, lần lượt chứa 2 số nguyên a và b cách nhau bởi dấu "cách" (1 <= a, b <= 10^9).

Output

In ra "YES", nếu sau khi xóa các số 0 mà kết quả phép tính vẫn đúng, in ra "NO" trong trường hợp ngược lại.

Example

Test 1:

Input:

101

102

Output:

YES

Test 2:

Input:

104

33

Output:

NO


Comments