Tìm điểm thuộc tam giác


Submit solution

Points: 1.5 (partial)
Time limit: 0.1s
JAVA11 1.0s
Python 3 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Trong hệ trục \(Oxy\) cho tọa độ của bốn điểm \(A\), \(B\), \(C\), \(M\) (\(A\), \(B\), \(C\) không thẳng hàng). Tìm điểm thuộc tam giác \(ABC\) sao cho khoảng cách từ điểm đó tới \(M\) là lớn nhất.

Đầu vào

Dòng thứ nhất chứa hai số là tọa độ của điểm \(A\).

Dòng thứ hai chứa hai số là tọa độ của điểm \(B\).

Dòng thứ ba chứa hai số là tọa độ của điểm \(C\).

Dòng cuối cùng chứa hai số là tọa độ của điểm \(M\).

Ghi chú: Các số nhập vào đều là các số nguyên trong đoạn \([-1000, 1000]\).

Đầu ra

Tọa độ của điểm cần tìm, gồm hai số là hoành độ và tung độ.

Chú ý: Dữ liệu nhập vào đảm bảo chỉ có duy nhất một điểm thỏa mãn đề bài.

Ví dụ

Đầu vào:

10 10
-1 1
0 -1
0 -1

Đầu ra:

10 10
QDUY

Comments

There are no comments at the moment.