0.Sắp xếp chẵn/lẻ


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 10.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Viết chương trình nhập vào n số nguyên.

Trong đó:

Dòng đầu tiên là số lượng số nguyên n (n<=2000),

n dòng tiếp theo là các số nguyên có dấu (-32000 < a < 32000)

Hãy viết 1 hàm chuyển số về bên phải, lẻ về bên trái của mảng đó. Lưu ý thứ tự của số liệu trong kết quả (xem ví dụ). In ra dãy số đã sắp xếp, tuần tự mỗi số cách nhau 1 dấu cách.

VD:

INPUT:

7

1

2

3

4

5

9

3

OUTPUT:

1 3 5 9 3 4 2


Comments


 • -3
  daicaduy1011  commented on Oct. 20, 2017, 6:44 a.m. edit 2

  include<stdio.h>

  #include<math.h>
  int main(){
    int i,a,c[1000],m[1000],l[1000];
  
  int n,d=0,k=0 ;
    scanf("%d",&n);
    for(i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&m[i]);
    for(i=1;i<=n;i++) 
    if (m[i]%2) c[++d]=m[i];
    else l[++k]=m[i];
    for(i=1;i<=d;i++) printf("%1d",c[i]);
    for(i=k;i>0;i--) printf("%1d",l[i]);
    }