Đi trên đường chéo


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 0.1s
Memory limit: 67M

Author:
Problem types
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Trên một lưới các chấm vô tận, một chú ốc sên bắt đầu bò từ chấm ở hàng \(1\) cột \(1\) và bò theo chiều mũi tên như hình vẽ sau:

Ví dụ theo hình vẽ từ hàng \(1\) cột \(1\) sên sẽ bò theo thứ tự: hàng \(1\) cột \(2\), hàng \(2\) cột \(1\), hàng \(3\) cột \(1\), ... Sau \(1\), \(2\), \(3\) bước vị trí của sên lần lượt là hàng \(1\) cột \(2\), hàng \(2\) cột \(1\), hàng \(3\) cột \(1\).

Bạn hãy tính xem khi sên bò được \(n\) chấm thì nó đang ở hàng mấy cột mấy ?

Đầu vào

Một số tự nhiên \(n\) \((1 \le n \le 10^{18})\) duy nhất.

Đầu ra

Hai số nguyên dương là vị trí (hàng và cột) của sên.

Subtask

\(30\%\) số test có \(1 \le n \le 10^6\).

\(30\%\) số test có \(10^6 < n \le 10^9\).

Ví dụ

Đầu vào:

3

Đầu ra:

3 1
QDUY

Comments