Tìm số cuối cùng


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 977M

Author:
Problem type

Cho 2 số N và M

Bạn hãy giúp Han tìm chữ số tận cùng của N^M nhé.

Input

2 số N (1 <= N <= 100), M (1 <= M <= 10^6)

Output

Chữ số cuối cùng của N^M

VD

Input:

3 5

Output:

3


Comments


  • 1
    learn_code_2020  commented on Oct. 13, 2020, 10:23 a.m.

    Đề bài cho 1<=N<=100 mà test case toàn N>100