Lại là đổi sang cơ số 3


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 0.1s
Memory limit: 10M

Author:
Problem type

Ta định nghĩa phép toán tns như sau: "Giả sử ta cần tính a tns b, trước hết, ta sẽ chuyển a và b sang hệ cơ số 3, sau đó thêm các số 0 ở đầu sao cho ta được 2 xâu cùng độ dài. Sau đó, ta tính tổng từng bit của 2 xâu đó lại với nhau và chia lấy dư cho số 3. Kết quả tính được chuyển lại về cơ số 10".

Ví dụ:

9 tns 77 = 100 (hệ 3) tns 2212 (hệ 3) => 0100 tns 2212 (thêm số 0 ở đầu) = 2012 (tổng bit) = 59 (hệ 10)

Cho 2 số a và c, nhiệm vụ của bạn là tìm số b sao cho a tns b = c.

Input

Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên a và c (0<a,c<10^9)

Output:

Số b duy nhất

Example

Input

9 59

Output:

77

Comments

There are no comments at the moment.