Que củi


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Có n que củi với một số độ dài. Nhiệm vụ của bạn là sửa đổi các que củi để mỗi que củi có cùng chiều dài. Bạn có thể kéo dài và rút ngắn mỗi que. Cả hai hoạt động đều tốn x chi phí trong đó x là chênh lệch giữa độ dài mới và độ dài ban đầu. Hỏi chi phí nhỏ nhất để thực hiện nhiệm vụ trên là bao nhiêu?

Input

Dòng đầu gồm số nguyên dương n là số lương que củi (1<=n<=\(2.10^5\))

Dòng thứ hai gồm n số nguyên dương (a1,a2…an) đại diện cho độ dài của các que củi (1<=a[i]<=\(10^9\))

Output

In ra một số nguyên là chi phí nhỏ nhất.

Ví dụ

Input

5
2 3 1 5 2

Output

5

Comments

There are no comments at the moment.