Chuỗi số diệu kỳ


Submit solution

Points: 3
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Author:
Problem type

Tuco là một người yêu thích xâu ký tự, anh ta thường sử dụng xâu ký tự để biểu diễn một số nguyên cực lớn. Anh ta định nghĩa số nguyên cực lớn đó được gọi là "Chuỗi số diệu kỳ" nếu với 2 số nguyên dương a và b bất kỳ, có thể cắt số nguyên cực lớn đó thành hai phần x và y thoả mãn tính chất x chia hết cho a và y chia hết cho b. x và y đều không được chứa chữ số 0 ở đầu.

Bạn hãy giúp Tuco kiểm tra xem số nguyên cực lớn đó có được coi là một "chuỗi số diệu kỳ" không nhé.

Input

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương cực lớn (không chưa số 0 ở đầu) có độ dài từ 1-10^6 chữ số

Dòng tiếp theo chứa hai số nguyên a và b cách nhau bở dấu "cách" (1<=a,b<=10^7)

Output

In ra "YES" nếu số nhập vào là "Chuỗi số diệu kỳ" và in lần lượt các phần x và y của số đó.

In ra "NO" nếu không thể tách

Example Input:

97502821

25 91

Output:

YES
9750
2821

Comments


  • 0
    TICHPX  commented on Aug. 27, 2022, 9:15 p.m.

    Chú ý Cả x và y đều không được có chữ số 0 ở đầu.