0.Cắt Ruy Băng


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem types

Hôm nay Ryze tham gia một BigGame, trong đó có trò cắt ruy bang. Ryze phải cắt ruy bang có chiều dài n thành các mảnh thỏa mãn:

• Các mảnh có chiều dài là a hoặc b hoặc c

• Số mảnh cắt được là nhiều nhất

Hãy giúp Ryze xác định số mảnh nhiều nhất có thể cắt được.

Input

Một dòng chứa 4 số nguyên n, a, b, và c (1 <= n, a, b, c <= 4000)

Output

Đáp án của bài toán. Đề bài đảm bảo luôn tồn tại cách cắt thỏa mãn.

Input:

5 5 3 2

Output: 2

Input:

7 5 5 2

Output:

2

Giải thích:

Test 1: 2 mảnh lần lượt có độ dài là 2 và 3

Test 2: 2 mảnh lần lượt có độ dài là 2 và 5


Comments

There are no comments at the moment.