Đội quân vô địch


Submit solution

Points: 4
Time limit: 10.0s
Memory limit: 100M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Đội quân vô địch

Một đội quân có 1 đội trưởng và x thành viên. Đội quân này được coi là vô địch nếu có thể tấn công và phòng thủ tuỳ ý.

Khi tấn công, x thành viên sẽ xếp thành một hình tam giác và chỉ huy sẽ đứng ngoài để ra hiệu lệnh tấn công.

Khi phòng thủ, đội quân sẽ xếp thành một hình vuông (bao gồm cả đội trưởng) để sức phòng thủ mạnh mẽ hơn.

Ví dụ x = 3, đội quân có 1 đội trưởng và 3 thành viên sẽ xếp được thành hình vuông khi phòng thủ, 3 thành viên sẽ xếp được thành một tam giác khi tấn công.

Yêu cầu đặt ra là trong khoảng a và b cho trước, có bao nhiêu đội quân vô địch (a < x+1 < b) (x xếp thành hình tam giác, x+1 xếp thành hình vuông)

Input

Mỗi bộ test ghi trên một dòng 2 số a và b (0<a, b<10^9). Bộ test cuối cùng chứa 2 số 0.

Output.

Với mỗi bộ test in trên một dòng kết quả của bài toán.

Example

Input

1 5

1 20

0 0

Output

1

2


Comments

There are no comments at the moment.