Vấn đề rỗng


Submit solution

Points: 0.5 (partial)
Time limit: 10.0s
Memory limit: 977M

Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Đây là vấn đề thử nghiệm, bạn hãy viết chương trình không nhận dữ liệu và cũng không xuất dữ liệu.

Đầu vào

Không có gì.

Đầu ra

Không có gì.

Ví dụ

Đầu vào:

Đầu ra:


Comments


 • 0
  No_Limit  commented on March 8, 2023, 6:40 a.m.

  sao chạy 1e5^2 vẫn 0.01s thế ad:v


  • 1
   old_creator  commented on March 8, 2023, 2:49 p.m. edited

   Cái này do một số trình biên dịch tối ưu, mình chịu :v


 • 1
  old_creator  commented on March 5, 2023, 6:07 p.m. edited

  Mn có thể dùng vấn đề này để xác định thời gian, bộ nhớ thuật toán sử dụng.


  • 0
   No_Limit  commented on March 6, 2023, 1:50 p.m.

   ooh , cái này hay quá ad