Hoán Đổi


Submit solution

Points: 3 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 195M

Author:
Problem type

Cho 2 dãy a và b có n phần tử. Bạn có thể đổi chỗ 2 phần tử trong mảng b sao cho giá trị S = ∑|ai−bi| nhỏ nhất. Chỉ được đổi chỗ tối đa 1 lần Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của S.

Input

Dòng đầu tiên là số n (1 <= n <= 2*10^5)

  • Dòng thứ 2 gồm n số nguyên của mảng a (1 <= a[i] <= 10^9)
  • Dòng thứ 2 gồm n số nguyên của mảng b (1 <= b[i] <= 10^9)

Output

  • 1 dòng duy nhất là kết quả của bài toán

Example

Input

2
1 3
4 2

Output

2

Giải thích

Hoán đổi vị trí 2 và 4 Kết quả |1-2| + |3-4| = 2


Comments

There are no comments at the moment.