Điểm cuối cùng của hình chữ nhật


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Han đã có tọa độ của 3 điểm trong hình chữ nhật.

Bạn hãy giúp Han tìm điểm còn lại của HCN nhé.

Input

x1 y1

x2 y2

x3 y3

Output

x4 y4

VD

Input:

3 5

8 5

8 9

Output:

3 9


Comments


 • 1
  TICHPX  commented on Oct. 14, 2021, 12:06 a.m. edited

  code tham khảo

  #include<bits/stdc++.h>
  using namespace std;
  int main()
  {
    int x1,x2,x3,y1,y2,y3;
    cin>>x1>>y1>>x2>>y2>>x3>>y3;
    cout<<(x1^x2^x3)<<" "<<(y1^y2^y3);
  }

  • 2
   ga123  commented on Oct. 14, 2021, 1:24 a.m.

   chỗ Y3 hình như là y thường , chỗ dòng cin ạ


 • 1
  LãoTam  commented on Sept. 6, 2021, 10:10 a.m. edited
  //#include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<iostream>
  
  using namespace std;
  int main()
  {
    long long a,b,c,d,e,f;
    cin>>a>>b>>c>>d>>e>>f;
    if(a==c) cout<<e;
    else if(a==e) cout<<c;
    else cout<<a;
    cout<<" ";
    if(b==d) cout<<f;
    else if(d==f) cout<<b;
    else cout<<d;
    // getch();
  }

 • 1
  Namguitar  commented on Oct. 23, 2020, 9:38 p.m. edited
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>
  int main ()
  {
    int i;
  float x[3],y[3];
  for(i=1;i<=3;i++)
  {
    scanf("%f",&x[i]);
    scanf ("%f", &y[i]);
  }
  x[3]= x[2]-x[1]+x[0]; 
  y[3]= y[2]-y[1]+y[1];
  printf ("%f%f", x[3],y[3]);
  }

  • 1
   TICHPX  commented on Oct. 24, 2020, 1:13 a.m.

   Up code nhớ đưa vào trong

   code

   nhé