Hello World!


Submit solution


Points: 1 (partial)
Time limit: 2.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

In lên màn hình dòng chữ Hello World!

Input

Không có gì

Output

Hello World!

Ví dụ

Hello World!

Lưu ý: Phải viết đúng từng chữ, kể cả chữ hoa, chữ thường và dấu chấm phảy. Và cũng đừng nhầm giữa Wolrd và Word!

enter image description here


Comments


 • 0
  haidv  commented on Dec. 9, 2018, 8:11 a.m.

  include"stdio.h"

  int main() { printf("Hello World!"); }


 • 0
  nguyenviet992  commented on Oct. 12, 2018, 1:05 a.m.

  int main () { printf("Hello World!"); }


 • 0
  VanToan99  commented on Oct. 10, 2017, 10:30 a.m. edited

  include<window.h>

  int main(){
    systerm(;;);
    printf("Hello World!");
    return 0
    }

 • 2
  luutronghieu286  commented on July 18, 2017, 2:05 a.m.

  include <stdio.h>

  int main () { printf("Hello World!"); }