Sô Điện Thoại


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Author:
Problem type

Một số điện thoại được gọi là chuẩn và đẹp nếu nó có độ dài đúng 10 kí tự, các kí tự đều là các chữ số, luôn bắt đầu bởi một số 0 và không kết thúc bởi các số 4, 7, 0.

Cho một chuỗi phone chứa các kí tự, hãy xác định xem phone có phải một số điện thoại chuẩn và đẹp hay không. In ra YES nếu phone là số điện thoại chuẩn và NO nếu không.

Input:

  • Một dãy số nguyên

Output:

  • In ra một dòng duy nhất YES hoặc NO

Example 1:

Input:

0966533532

Output:

YES

Example 2:

Input:

0944533534

Output:

NO

Comments

There are no comments at the moment.