Nhuận Bút


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Author:
Problem type

Kate viết sách cho một nhà xuất bản. Biết rằng cứ một bản sao của cuốn sách Kate viết được bán thì cô ta sẽ được 50 cent tiền nhuận bút. Và nếu có 50 bản sao của cuốn sách được bán thì Kate sẽ được nhận thêm 5 dollar nữa. Hãy xác định xem với n bản sao của cuốn sách kate viết được bán thì cô ta sẽ có bao nhiêu tiền nhuận bút. Trả về số tiền theo đơn vị dollar, biết 100 cent = 1 dollar. Nếu đầu vào không hợp lệ, in ra màn hình ERROR.

Input:

  • Số bản sao cuốn sách của Kate viết được bán

Output:

  • Dòng duy nhất là số tiền theo đơn vị dollar

Example:

Input:

37

Output:

18.5

Giải thích:

  • Giải thích: Với 37 bản sao được bán thì Kate sẽ nhận được 37 x 50 = 1850 cent tiền nhuận bút tương ứng với 18,5 dollar.

Comments

There are no comments at the moment.