Choose Members


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Author:
Problem type

Trong một cuộc bầu cử ở một trường học, thầy hiệu trưởng muốn lập ra một nhóm kiểm phiếu gồm 3 thành viên. Hãy xác định xem với n học sinh thì có bao nhiêu cách chọn để có thể lập ra một ban kiểm phiếu hoàn chỉnh gồm đủ 3 người. Nếu số học sinh bé hơn 3 thì sẽ không lập được nhóm.

Input:

  • Số nguyên dương n là số lượng học sinh

Output:

  • Số cách chọn để có thể lập ra một ban kiểm phiếu hoàn chỉnh gồm đủ 3 người

Example:

Input:

4

Output:

4

Giải thích:

  • Gọi 4 học sinh đó là a, b, c và d. Ta có thể ghép thành các nhóm 3 như sau: a,b,c ; a,b,d ; a,c,d ; b,c,d. Như vậy có tổng cộng 4 cách để chọn ra ban kiểm phiếu.

Comments

There are no comments at the moment.