Chèn Phần Tử


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Author:
Problem type

Nhập vào một số nguyên dương n, và n số nguyên lần lượt là các phần tử trong dãy a. Tiếp theo nhập vào hai số nguyên là k và x (0 ≤ k ≤ n).

Hãy chèn phần tử có giá trị x vào dãy a, ở trước phần tử có chỉ số k và sau phần tử có chỉ số k-1. In mảng kết quả ra màn hình, mỗi số cách nhau bởi một khoảng trắng.

Input:

 • Dòng đầu tiên là số nguyên dương n là số phẩn tử của mảng
 • Dòng thứ 2 là n số nguyên dương lần lượt là các phần tử của mảng
 • Dòng thứ 3 là hai số nguyên k và x

Output:

 • In ra mảng sau khi đã thêm phần tử, mỗi phần tử cách nhau một khoảng trắng

Example:

Input:

4 

1 2 3 4

1 10

Output:

1 10 2 3 4

Comments


 • 1
  Ledinhminh_CNTT3_K62  commented on Jan. 7, 2022, 12:18 p.m. edited

  Code tham khảo

  #include<iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(){
    int a[100];
    int n, k, x;
    cin >> n;
    for (int i = 0; i < n; i++){
      cin >> a[i];
    }
    cin >> k >> x;
    for (int i = n; i >= k+1; i--){
      a[i] = a[i-1];
    }
    a[k] = x;
    n++;
    for (int i = 0; i < n; i++){
      cout << a[i] << " ";
    }
  
    return 0;
  }