Chèn Phần Tử


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Author:
Problem type

Nhập vào một số nguyên dương n, và n số nguyên lần lượt là các phần tử trong dãy a. Tiếp theo nhập vào hai số nguyên là k và x (0 ≤ k ≤ n).

Hãy chèn phần tử có giá trị x vào dãy a, ở trước phần tử có chỉ số k và sau phần tử có chỉ số k-1. In mảng kết quả ra màn hình, mỗi số cách nhau bởi một khoảng trắng.

Input:

  • Dòng đầu tiên là số nguyên dương n là số phẩn tử của mảng
  • Dòng thứ 2 là n số nguyên dương lần lượt là các phần tử của mảng
  • Dòng thứ 3 là hai số nguyên k và x

Output:

  • In ra mảng sau khi đã thêm phần tử, mỗi phần tử cách nhau một khoảng trắng

Example:

Input:

4 

1 2 3 4

1 10

Output:

1 10 2 3 4

Comments

There are no comments at the moment.