Hoán vị xâu


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 488M

Author:
Problem type

Cho hai xâu \(a\) và \(b\) chỉ gồm các chữ cái viết thường và ngoài ra xâu \(b\) có thêm kí tự \(*\), kí tự \(*\) có thể được thay thế bởi bất kì chữ cái viết thường nào. Bạn hãy xác định xem xâu \(b\) có thể là hoán vị của xâu \(a\) không?

Đầu vào

  • Hai dòng, dòng đầu là xâu \(a\), dòng thứ hai là xâu \(b\) \((0 < length(a), length(b) < 100, length(a) = length(b))\)
  • Xâu \(a\) chỉ gồm các chữ cái viết thường
  • Xâu \(b\) gồm các chữ cái viết thường và dấu \(*\)

Đầu ra

In ra "yes" nếu xâu \(b\) có thể là hoán vị của xâu \(a\) và "no" nếu ngược lại

Ví dụ

Đầu vào 1

hello
*l*eh

Đầu ra 2

yes

Đầu vào 2

hello
*h*eh

Đầu ra 2

no

Giải thích

Ví dụ 1

*l*eh có thể trở thành lloeh là hoán vị của hello

Ví dụ 2

*h*eh không thể trở thành hoán vị của hello

Comments

There are no comments at the moment.