0.Mã vùng điện thoại.


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Đọc số nguyên là số mã cho quay số bằng điện thoại. Sau đó, in điểm đến theo bảng sau:

DDD Destinaion

61 Brasilia

71 Salvador

11 Sao Paulo

21 Rio de Janeiro

32 Juiz de Fora

19 Campinas

27 Vitoria

31 Belo Horizonte

Nếu số đầu vào không được tìm thấy trong bảng ở trên, đầu ra phải là:

DDD nao cadastrado

Điều đó có nghĩa là "DDD not found" bằng tiếng Bồ Đào Nha.

Đầu vào

Đầu vào bao gồm một số nguyên duy nhất.

Đầu ra

In tên thành phố tương ứng với DDD đầu vào. In DDD nao cadastrado nếu không có DDD tương ứng với số đánh máy.

VÍ DỤ

INPUT

11

OUTPUT

Sao Paulo

URI

Comments

There are no comments at the moment.