0.t2r2.Số lớn nhất và vị trí


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Đọc 100 số nguyên. In giá trị lớn nhất trong tập số đó và thứ tự nhập vào.

Đầu vào

Tệp nhập chứa 100 số nguyên dương dương.

Đầu ra

In số đọc cao nhất và vị trí đầu vào của giá trị này, theo ví dụ đã cho.

VÍ DỤ

INPUT

2 

113 


45 

34565 

6 

... 

8

OUTPUT

34565 

4

Comments

There are no comments at the moment.