0.Số và vị trí bé nhất


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem types
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Viết một chương trình đọc một số N là kích thước của một mảng một chiều X[N]. Tiếp theo đọc từng số X, tìm và xuất ra phần tử nhỏ nhất này và vị trí của nó xuất hiện trái nhất bên trong mảng X.

Đầu vào

Dòng đầu tiên của đầu vào chứa một số nguyên N (1 < N <1000), chỉ ra số lượng các phần tử được đọc cho mảng X [ N ] của số nguyên. Hàng thứ hai chứa mỗi giá trị của mảng X , cách nhau bằng dấu cách.

Đầu ra

Dòng đầu tiên hiển thị thông báo "Menor valor:" (có nghĩa là "Giá trị nhỏ nhất") theo sau bởi dấu cách và số thấp nhất được đọc ở đầu vào. Dòng thứ hai hiển thị thông báo "Posicao:" (nghĩa là Vị trí") theo sau bởi một dấu cách và vị trí mảng đầu tiên xuất hiện giá trị nhỏ nhất, lưu ý rằng mảng được đánh dấu bắt đầu từ số 0.

VÍ DỤ 1

INPUT

10 

1 2 3 4 -5 6 7 8 9 10

OUTPUT

Menor valor: -5 

Posicao: 4

VÍ DỤ 2

INPUT

3 

1 1 1

OUTPUT

Menor valor: 1 

Posicao: 0

Comments


  • 0
    tuancntt3  commented on Aug. 19, 2022, 5:03 a.m.

    test case 2,3 xin vs ạ


  • 0
    namnam0206  commented on Oct. 15, 2018, 2:45 a.m.

    bài này test case giá trị phần tử X không nằm trên 1 dòng, ad sửa lại giúp mình với