0.Vùng bên phải


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem types
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Đọc một ký tự chữ hoa cho biết phép toán sẽ được thực hiện trong mảng M [12] [12]. Sau đó, tính toán và in tổng hoặc trung bình số liệu được bao gồm trong vùng phải (vùng màu xanh lá cây) của mảng này, như thể hiện trong hình dưới đây.

Matric area

Đầu vào

Dòng đầu tiên của đầu vào chứa một ký tự chữ hoa ('S' hoặc 'M'), Nếu là chữ S, hãy tính tổng các phần tử, nếu là chữ M, hãy tính trung bình của các phần tử của mảng. Mảng gồm 144 số thực.

Đầu ra

In kết quả tính toán (tổng hoặc trung bình), với một chữ số sau dấu thập phân.

VÍ DỤ

INPUT

S
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12
2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13
3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14
4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15
5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16
6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17
7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18
8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

OUTPUT

485.0


Comments


 • 0
  trangit2k59  commented on Dec. 5, 2018, 4:02 p.m.

  đề hơi khó hiều ạ ahihi <3 <3 <3


 • 0
  Truyenpro  commented on April 11, 2018, 4:27 p.m.

  Dòng đầu tiên của đầu vào chứa một ký tự chữ hoa O ('S' hoặc 'M'). cái này khó hiểu quá :)