0.Cực dễ


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Đọc 2 giá trị số nguyên và lưu trữ chúng trong các biến, có tên A và B và tính tổng của hai biến này, gán kết quả của nó cho biến X. In X như trong ví dụ dưới đây.

Lưu ý: Không trình bày bất kỳ thông báo nào khác với những gì đang được chỉ định và đừng quên in dấu xuống dòng sau khi kết quả, nếu không bạn sẽ nhận được "WA": "Kết quả sai".

Đầu vào

Tệp đầu vào chứa 2 giá trị số nguyên.

Đầu ra

In biến X theo ví dụ sau, với khoảng trắng trước và sau dấu hiệu bằng nhau. 'X' là chữ hoa và bạn phải in một khoảng trắng trước và sau dấu hiệu '='.

VÍ DỤ

INPUT 1

10

9

OUTPUT

X = 19

INPUT 2

-10

4

OUTPUT 2

X = -6

INPUT 3

15

-7

OUTPUT

X = 8


Comments


 • 0
  nguyen_duc_phu  commented on Oct. 13, 2018, 10:36 a.m. edit 2

  .


 • 1
  namnam0206  commented on Oct. 13, 2018, 4:55 a.m. edited

  .


 • 0
  Pvinh5  commented on Oct. 8, 2018, 1:48 a.m.

  include<stdio.h>

  include<math.h>

  intmain() int a,b; scanf(%d%d,&a,&b); printf(“X = %d”,a + b);


 • 1
  phanthinh  commented on Oct. 7, 2018, 5:46 a.m.

  include<stdio.h>

  int main(){ int a,b; scanf ("%d%d", &a, &b); printf ("X = %d", a + b); return 0; }