5.Trình tự của số và tổng


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Đọc một số không xác định cặp giá trị M và N (dừng lại khi bất kỳ giá trị nào trong số này là ít hơn hoặc bằng không). Đối với mỗi cặp, in chuỗi từ nhỏ nhất đến lớn nhất (kể cả cả hai) và tổng các số nguyên liên tiếp giữa chúng (kể cả cả hai).

Đầu vào

Tệp đầu vào chứa cặp giá trị số nguyên M và N. Dòng cuối của tập tin chứa một số không hoặc âm, hoặc cả hai.

Đầu ra

Đối với mỗi cặp số, in chuỗi từ nhỏ nhất đến lớn nhất và tổng của các giá trị này, như được hiển thị bên dưới.

VÍ DỤ

INPUT

5 2

6 3

5 0

OUTPUT

2 3 4 5 Tong=14

3 4 5 6 Tong=18


Comments

There are no comments at the moment.