0.Tọa độ của một điểm


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem types

Viết chương trình nhập hai giá trị thực (x và y) là tọa độ của một điểm trong một mặt phẳng toạ độ vuông góc Đề-Các. Bạn hãy xác định xem điểm đó thuộc về góc tọa độ nào, hoặc nếu bạn nằm trên trục X hoặc Y, hoặc gốc (x = y = 0).

enter image description here

Nếu điểm là ở gốc toạ độ, hãy viết thông điệp "Origem".

Nếu điểm nằm trên trục X viết "Eixo X", nếu điểm trên trục Y viết "Eixo Y".

Nếu không viêt Q1... Q4 tùy theo điểm thuộc góc phần tư nào?

Đầu vào

Đầu vào chứa tọa độ của một điểm.

Đầu ra

Đầu ra nên hiển thị góc tọa độ, trong đó điểm là.

VÍ DỤ 1

INPUT 1

4.5 -2.2

OUTPUT 1

Q4

VÍ DỤ 2

INPUT 2

0.1 0.1

OUTPUT 2

Q1

VÍ DỤ 3

INPUT 3

0.0 0.0

OUTPUT 3

Origem


Comments

There are no comments at the moment.