0.Dãy Fibonacci đơn giản


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Các dãy số sau đây 0 1 1 2 3 5 8 13 21 ... được gọi là dãy Fibonacci. Trong đó, mỗi số sau 2 số đầu tiên bằng tổng của hai số trước đó. Viết một thuật toán mà đọc một số nguyên N (N <46) và in ra số N đầu tiên của dãy này.

Đầu vào

Tệp nhập chứa một số nguyên N (0 <N <46).

Đầu ra

Những con số này nên được in trên cùng một dòng, được phân cách bằng một dấu cách. Không có dấu cách sau số cuối cùng.

VÍ DỤ

INPUT

5

OUTPUT

0 1 1 2 3


Comments

There are no comments at the moment.