0.Diện tích hình tròn


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Công thức tính diện tích hình tròn được định nghĩa là \(A = \pi. R^2\) . Lấy \(\pi = 3.14159\):

Tính diện tích hình tròn, sử dụng công thức trên.

Đầu vào

Đầu vào chứa một giá trị thập phân của biến R.

Đầu ra

Trình bày thông báo "A=" theo sau là giá trị của biến, như trong ví dụ dưới đây, với bốn vị trí sau dấu thập phân.

Ví Dụ

INPUT 1

2.00

OUTPUT 1

A=12.5664

INPUT 2

100.64

OUTPUT

A=31819.3103

INPUT 3

150.00

OUTPUT 3

A=70685.7750

Comments


 • 2
  enoughtodie99  commented on March 26, 2018, 12:02 p.m.

  mn phải dùng double mới được float thiếu nhé nó vượt quá


 • 1
  TICHPX  commented on Oct. 23, 2017, 1:11 a.m.

  Dùng kiểu double thay vi kiểu float và dùng M_PI trong thư viện math.h


 • 0
  daicaduy1011  commented on Oct. 22, 2017, 9:56 p.m. edit 2

  include<stdio.h>

  include<math.h>

  int main() { float R,A; float const pi=3.14159; scanf("%f",&R); A=pi*pow(R,2); printf("\n A=%.4f",A); } // ai giúp vs mk làm vẫn thấy bị sai số ko hiểu sai ở đâu