0.Bội số của 13


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Viết một chương trình đọc hai số nguyên X và Y và tính tổng của tất cả các số không chia hết cho 13 giữa chúng, kể cả hai giá trị X và Y nếu thỏa mãn.

Đầu vào

Một dòng gồm 2 số nguyên X và Y có trị tuyệt đối nhỏ hơn 1000

Đầu ra

In tổng của tất cả các số giữa X và Y không chia hết cho 13, bao gồm cả X và Y nếu thỏa mãn.

VÍ DỤ

INPUT 1

100 

200

OUTPUT

13954

VÍ DỤ 2

INPUT

200 

100

OUTPUT

13954

Comments


 • 0
  Phamvanhuy123  commented on Oct. 30, 2018, 6:43 a.m. edited

  //tichpx

  #include<stdio.h>
  #include<math.h>
  #define csc(a,b,d) ((b-a)/d+1)*(b+a)/2
  int main()
  {
    long long a,b,s,x,y;
    scanf("%lld%lld",&a,&b);
    if(a>b){x=b;y=a;
    }
    else{x=a;y=b;
    }
    s=csc(x,y,1);
    while(x%13) x++;
    while(y%13) y--;
    printf("%lld",s-csc(x,y,13));
  
  }