0.Sắp xếp Đơn giản


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Đọc ba số nguyên và sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Sau đó, in các giá trị này theo thứ tự tăng dần, và sau đó in các giá trị trong chuỗi như chúng đã được đọc.

Đầu vào

Đầu vào chứa ba số nguyên.

Đầu ra

Trình bày kết quả theo yêu cầu trên.

VÍ DỤ 1

INPUT 1

7 21 -14

OUTPUT 1

-14

7

21

7

21

-14

VÍ DỤ 2

INPUT 2

-14 21 7

OUTPUT 2

-14

7

21

-14

21

7


Comments


 • -1
  manh_ĐTVT5_K60  commented on June 28, 2020, 10:03 p.m. edited
  #include<iostream>
  using namespace std;
  void sapxep(int a,int b,int c)
  {
    int max=a>(b>c?b:c)?a:(b>c?b:c);
    int min=a<(b<c?b:c)?a:(b<c?b:c);
    cout<<min<<endl<<a+b+c-max-min<<endl<<max<<endl;
  }
  int main()
  {  
    int a,b,c;
    cin>>a>>b>>c;
    sapxep(a,b,c);
    cout<<a<<endl<<b<<endl<<c<<endl;
  
    return 0;
  }

 • 1
  TICHPX  commented on Oct. 23, 2017, 1:12 a.m.

  My code

  #include <iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
    int a,b,c;
    cin >> a >> b >> c;
    int min=a<b&a<c?a:(b<c?b:c);
    int max=a>b&a>c?a:(b>c?b:c);
    cout<<min<<"\n"<<a+b+c-max-min<<"\n"<<max<<"\n";
    cout<<a<<"\n"<<b<<"\n"<<c;
  }

 • -1
  daicaduy1011  commented on Oct. 22, 2017, 10:53 p.m. edit 2

  include<stdio.h>

  #include<math.h>
  int main(){
    int a,b,c;
    scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
    if (a>=b&&a>=c) b>c?printf("%d\n%d\n%d\n%d\n%d\n%d",c,b,a,a,b,c):printf("%d\n%d\n%d\n%d\n%d\n%d",b,c,a,a,b,c);
    if (b>=a&&b>=c) a>c?printf("%d\n%d\n%d\n%d\n%d\n%d",c,a,b,a,b,c):printf("%d\n%d\n%d\n%d\n%d\n%d",a,c,b,a,b,c);
    if (c>=b&&c>=a) a>b?printf("%d\n%d\n%d\n%d\n%d\n%d",b,a,c,a,b,c):printf("%d\n%d\n%d\n%d\n%d\n%d",a,b,c,a,b,c);
  }