5.PUM


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Viết một chương trình đọc một số nguyên N.

N là số dòng đầu ra được in bởi chương trình này.

Đầu vào

Tệp đầu vào chứa một số nguyên N.

Đầu ra

In kết xuất theo ví dụ đã cho.

VÍ DỤ

INPUT

7

OUTPUT

1 2 3 Nam

5 6 7 Nam

9 10 11 Nam

13 14 15 Nam

17 18 19 Nam

21 22 23 Nam

25 26 27 Nam


Comments

There are no comments at the moment.